Projekt „Ku przestrodze” jest wspólnym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez Stowarzyszenie Nigdy Więcej oraz Fundację Naprzód  przy wsparciu Europejskiej Sieci na Rzecz Alternatywnego Myślenia i Dialogu Politycznego. 1*)

75 rocznica zakończenia II wojny światowej oraz uroczystości związane z 75-leciem wyzwolenia największych obozów koncentracyjnych na chwilę przypomniały nam o tragedii jakie niesie ze sobą faszyzm i nazizm. Jednak coraz mniej jest wśród nas naocznych świadków czy ofiar tego bestialskiego reżimu, coraz mniej czasu i miejsca poświęca się na ten bolesny i tragiczny okres na lekcjach historii. Staje się on kolejnym, odległym odnośnikiem w naszej historii.

Historia powinna nas uczyć, być dla nas przestrogą. Powinniśmy umieć wyciągać z niej wnioski pozwalające ustrzec się przed wcześniej popełnianymi błędami. Nadal niestety jest to trudne.

W ramach projektu, wspólnie z naszymi ekspertami (nauczycielami akademickimi, edukatorami, metodologami), przygotowaliśmy zestaw materiałów do wykorzystania w pracy z młodzieżą uczęszczającą do szkół ponadpodstawowych. Zachęcamy do korzystania z zamieszczonych na stronie filmów, prezentacji, scenariuszy zajęć do wykorzystania przez nauczycieli, edukatorów organizacji pozarządowych, instruktorów harcerskich, organizatorów wypoczynku dla młodzieży oraz uczniów chcących samodzielnie poszerzyć swoją wiedzę.

Na naszej stronie znajdziecie Państwo ciekawe, wychodzące poza podstawę programową treści pokazujące czego możemy nauczyć się z historii, m.in. dotyczące psychologii nazizmu, faszystowskiej wizji rodziny, pedagogiki pamięci, ludobójstwa, czy pracy przymusowej. Treści te staną się przyczynkiem do nieco innego spojrzenia na suche statystyki i relację z historycznych wydarzeń.

Dodatkowo na stronie można znaleźć scenariusze zajęć z historii, wiedzy o społeczeństwie, godzin wychowawczych oraz materiałów do nauczania języka angielskiego powiązanych z tematyką projektu.

Większość materiałów na stronie została przetłumaczona na język angielski, ponieważ tematyka projektu jest uniwersalna i mamy nadzieję na nieco większy zasięg naszych działań. Stąd też w materiałach filmowych wykład na temat niewolnictwa i rasizmu w Stanach Zjednoczonych.

Nasz projekt nie jest zakończony i będzie cały czas rozwijany.  Zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane instytucje, organizacje i osoby prywatne.

1*) „transform! europe jest częściowo finansowany z dotacji Parlamentu Europejskiego. Wyłączna odpowiedzialność za zawartość strony spoczywa na autorze (autorach), a Parlament Europejski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji.”

This is a joint educational undertaking implemented by the Nigdy Więcej Association and the Naorzód Foundation with the support of the European Network for Alternative Thinking and Polical Dialogue. 1*)

The 75th anniversary of the end of the Second World War and the celebrations marking the liberation of the largest concentration camps create an opportunity for us to remember the tragedy that was Fascism and Nazism.  There are fewer and fewer living eyewitnesses or victims of these bestial regimes among us, and less and less time and space is devoted to this painful and tragic period in history lessons. This is becoming just another distant historical reference.

History should teach us and be a warning to us. We should be able to draw conclusions from it, allowing us to avoid repeating past mistakes. Unfortunately, this is still difficult.

As part of the project, together with our experts (academic teachers, educators, methodologists) we have prepared a set of materials for use in working with young people studying at secondary school. We encourage you to use the films, presentations and scripts of classes for teachers, NGO educators, scouting instructors, youth recreation organisers and students wishing to broaden their knowledge on their own.

On our website you will find interesting content going beyond the core curriculum that shows what we can learn from history concerning the psychology of Nazism, the fascist approach to the family, the pedagogy of memory, genocide and  forced labour. These contents will contribute to a slightly different view of the dry statistics and reports of historical events.

Additionally, on the website you can find history class scenarios, knowledge of society, tutorials and English language teaching materials related to the subject matter of the project.

Most of the materials on the website have been translated into English as the project theme is universal and we hope for a bit more coverage, hence the lecture on slavery and racism in the United States in the footage.

Our project is ongoing and will be continued. All institutions, organisations and individuals are welcome to cooperate. 

 

1*) „transform! europe is partially financed through a subsidy from the European Parliament. Sole liability rests with the author(s) and the European Parliament is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.”