TEMAT: Problemy społeczne II RP po odzyskaniu niepodległości
PRZEDMIOT: historia
KLASA: I – liceum III letnie
CZAS: 1, 2 lekcje

CELE LEKCJI WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Problem wielokulturowość społecznej w II RP
Przyczyny i przykłady konflikty i napięcia na tle narodowościowym, religijnym i kulturowym
Sytuacja polityczna mniejszości narodowych i etnicznych w II RP, mały traktat wersalski

Po zajęciach uczniowie potrafią:

  • wymienić mniejszości narodowe i etniczne mieszkające na terytorium II RP\
  • omówić sytuację polityczną mniejszości narodowych i etnicznych oraz przysługujące im prawa w II RP
  • wskazać przyczyny napięć i konfliktów międzykulturowych, religijnych i narodowościowych (konflikt polsko – ukraiński i polsko – białoruski)
  • wskazać przyczyny i przejawy antysemityzmu w Polsce

FORMY PRACY
• indywidualna, zbiorowa, grupowa

METODY PRACY
• rozmowa nauczająca
• praca w grupach, indywidualna, grupowa zbiorowa
• mapa myśli

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
• materiał filmowy, broszura, podręcznik

PRZEBIEG ZAJĘĆ

WPROWADZENIE
1. Nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie wiadomości dotyczących problemów z jakim musiały poradzić sobie władze II RP po odzyskaniu przez Polskę niepodległości a następnie prosi uczniów aby pomocy mapy w podręczniku przedstawiającej strukturę narodowościową II RP wymienili najliczniejsze mniejszości narodowe. Można również wspólnie z uczniami sporządzić mapę myśli jako definicje mniejszości narodowej

ROZWINIĘCIE
2. Nauczyciel wyjaśnia uczniom sytuację polityczną mniejszości narodowych w II RP, przedstaw okoliczności podpisania przez władze II RP małego traktatu wersalskiego oraz prawa przysługujące mniejszościom narodowym na podstawie wspomnianego traktatu i konstytucji marcowej.
3. Następnie uczniowie wspólnie z nauczycielem zastanawiają się na problemami wynikającymi z mozaiki kulturowej i narodowościowej II RP. Można to zadanie zlecić jako pracę w grupach lub dyskusję na forum klasy.
4. Nauczyciel prezentuje uczniom przyczyny i przebieg konfliktu polsko – ukraińskiego, polsko – białoruskiego. W tej części można wykorzystać rozdział XII broszury „Stosunki polsko – ukraińskie ksenofobia z piętnem doświadczeń” jako uzupełnienie i poszerzenie omawianych treści.
5. W kolejnej części lekcji nauczyciel lub uczniowie wyjaśniają pojęcie antysemityzmu i zastanawiają się na d przyczynami tego zjawiska w II RP. Następnie nauczyciel przedstawia fakty historyczne i podaje przykłady związane z przejawami antysemityzmu w Polsce między wojennej. Jako uzupełnienie omawianych treści może posłużyć rozdział III broszury „Czym jest narodowy radykalizm”, można przekazać fragmenty rozdziału uczniom do pracy w grupach z poleceniem wskazania konkretnych przykładów zachowań antysemickich.

ZAKOŃCZENIE
6. Na zakończenie nauczyciel prosi uczniów o porównanie sytuacji mniejszości narodowych w Polsce międzywojennej i obecnie pod względem prawnym jaki i społecznym.