TEMAT: Holokaust – polityka III Rzeszy wobec Żydów
PRZEDMIOT: historia
KLASA: I – liceum III letnie
CZAS: 1, 2 lekcje

CELE LEKCJI WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

  • Założenia polityki niemieckiej wobec Żydów
  • Ustawy norymberskie
  • Holokaust
  • postawy ludności wobec Holokaustu
  • zbrodnie hitlerowskie w okupowanych krajach

Po zajęciach uczniowie potrafią:

  • wyjaśnić znaczenie terminów: getto, „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”, Holokaust, obozy koncentracyjne, obozy pracy, obozy śmierci
  • wymienić wydarzenia związane z datą: stycznia 1942 r., kwiecień 1943
  • korzystać z różnych źródeł, omawiają bilans Holokaustu

FORMY PRACY
• indywidualna, zbiorowa, grupowa

METODY PRACY
• rozmowa nauczająca
• praca w grupach, indywidualna, grupowa zbiorowa
mapa myśli

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
• materiał filmowy, broszura, podręcznik, mapa historyczna

PRZEBIEG ZAJĘĆ

WPROWADZENIE
1. Nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie wiadomości dotyczących założeń nazizmu i cech państwa totalitarnego a następnie wyjaśnia okoliczności wprowadzenia w III Rzeszy Ustaw norymberskich oraz ich główne założenia.

ROZWINIĘCIE
2. Nauczyciel prosi uczniów żeby w oparciu o wiedzę własną lub informacje zaczerpnięte ze źródeł popularnonaukowych wyjaśnili znaczenie terminu Holocaust, można w tej części lekcji sporządzić mapę myśli.
3. Uczniowie pracując w grupach zastanawiają się nad genezą antysemityzmu w III Rzeszy i innych krajach europejskich A następnie prezentują swoje wnioski na forum klasy. W tej części zajęć można skorzystać z rozdziału V broszury „Od mędrców Syjonu do Holokaustu” jako materiał do pracy w grupach przekazany uczniom wcześniej lub w trakcie zajęć.
4. W kolejnej części zajęć nauczyciel prezentuje mapę rozmieszczenia obozów koncentracyjnych w krajach okupowanych przez III Rzeszę oraz wyjaśnia terminy getto, obóz śmierci, obóz koncentracyjny, obóz pracy. A następnie zapoznaje uczniów z wydarzeniami związanymi z ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej oraz powstaniem w getcie warszawskim.
5. W kolejnym etapie lekcji dotyczącym postaw ludności wobec Holokaustu można wykorzystać fragmenty filmów Pianista 2002r. lub Lista Schindlera 1993r. Omówienia tych postaw nauczyciel dokonuje wspólnie z uczniami.

ZAKOŃCZENIE
6. W części podsumowującej zajęcia nauczyciel przy pomocy wybranych danych statystyczny przedstawia uczniom bilans Holokaustu oraz wyjaśnia dlaczego pamięć o tamtych wydarzeniach odgrywa ważne miejsce w historii a w szczególności w chwili obecnej. Jako materiał pomocniczy może posłużyć w tej części rozdział II broszury „W cieniu Holocaustu – czym jest pedagogika pamięci”