TEMAT: Polityka okupacyjna Niemiec
*w tej części zajęć można również omówić tematykę Holocaustu lub omówić ją oddzielnie w oparciu o scenariusz „Holokaust – polityka III Rzeszy wobec Żydów”
PRZEDMIOT: historia
KLASA: I – liceum III letnie
CZAS: 1, 2 lekcje

CELE LEKCJI WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

  • Założenia polityki rasowej III Rzeszy
  • Kolaboracja z okupantem niemieckim
  • Zbrodnie hitlerowskie w okupowanych krajach
  • Ruch oporu w okupowanych krajach

Po zajęciach uczniowie potrafią:

  • wyjaśniać znaczenie terminów: ruch oporu, polityka rasowa”, szmalcownicy, obozy koncentracyjne, obozy pracy, obozy śmierci
  • przedstawiać założenia i metody polityki rasowej hitlerowców oraz metody jej realizacji
  • wymieniać kraje, w których powstały rządy kolaborujące z Niemcami oraz kraje, gdzie rozwinął się ruch oporu

FORMY PRACY
• indywidualna, zbiorowa, grupowa

METODY PRACY
• rozmowa nauczająca
• indywidualna, grupowa zbiorowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
• broszura, podręcznik, mapa historyczna

PRZEBIEG ZAJĘĆ

WPROWADZENIE
1. Nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie wiadomości dotyczących założeń nazizmu i cech państwa totalitarnego a następnie przedstawia główne założenia polityki rasowej. W tej części jako materiał pomocniczy lub wyjściowy może posłużyć rozdział VIII broszury „ Higiena ras – eugenika w służbie narodowego socjalizmu”.

ROZWINIĘCIE
2. Następnie uczniowie pod kierunkiem nauczyciela wspólnie zastanawiają się nad metodami wprowadzania założeni polityki rasowej w życie w III Rzeszy i państwach przez nią okupowanych z uwzględnieniem działań wymierzonych przeciwko Żydom, narodom słowiańskim i Romom. Jako materiał pomocniczy może tu zostać wykorzystany rozdział VI broszury „Romowie pozaobozowy wymiar Holokaustu” który może zostać zalecony jako dodatkowa lektura lub wykorzystany we fragmentach w czasie zajęć.
3. W kolejnej części zajęć nauczyciel wyjaśnia wspólnie z uczniami znaczenie pojęć kolaboracja, szmalcownicy, obozy pracy, obozy śmierci, obozy koncentracyjne korzystając z podręcznika oraz wiedzy własnej uczniów lub tej zaczerpniętej z innych źródeł. W tej części zajęć można posłużyć się mapą historyczną przedstawiającą rozmieszczeni wyżej wymienionych obozów na ziemiach okupowanych przez III Rzeszę oraz wykorzystać pomocniczo rozdział VII broszury „Praca przymusowa – pozaobozowa forma niewolnictwa”.
4. Następnie nauczyciel omawia kwestię kształtowania się ruchu oporu i metod jego działania na terenie Europy oraz kwestię kolaboracji niektórych rządów i krajów europejskich z III Rzeszą.

ZAKOŃCZENIE
5. Podsumowanie wiadomości zdobytych przez uczniów w czasie lekcji. Można również poruszyć kwestię współczesny form wyzysku i niewoliniczej pracy związanych z działalnością przestępczą.