TEMAT: Przemiany społeczne i kulturowe lat 60 – ruch feministyczny
PRZEDMIOT: historia
KLASA: I – liceum III letnie
CZAS: 1

CELE LEKCJI

  • Geneza i działalność ruchu feministycznego
  • Walka o równouprawnienie
  • Nowe poglądy na temat rodziny i pozycji kobiet

Po zajęciach uczniowie potrafią:

  • przedstawić główne przyczyny pojawienia się nowych tendencji w kulturze w latach 60. i 70. XX w.
  • prezentować poglądy ruchów feministycznych w XX w.
  • opisać metody i etapy walki równouprawnienie w USA
  • wyjaśnić znaczenie terminu: feminizm.

FORMY PRACY
• indywidualna, zbiorowa, grupowa

METODY PRACY
• rozmowa nauczająca
• indywidualna, praca w grupach, zbiorowa, burza mózgów

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
• broszura, podręcznik

PRZEBIEG ZAJĘĆ

WPROWADZENIE
1. Nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie wiadomości dotyczących zmian kulturowych i społecznych omówionych na wcześniejszych zajęciach dotyczących lat 60 i 70 XX wieku. A następnie inicjuje dyskusję dotycząc roli kobiety i rodziny w latach między wojennych, można także odnieść się do XIX ruchu sufrażystek. Jako materiał wspomagający omówienie tej części zajęć może posłużyć rozdział IX broszury „Wizja rodziny według narodowych socjalistów”

ROZWINIĘCIE
2. Następnie uczniowie pod kierunkiem nauczyciela opracowują definicję pojęcia feminizm w oparciu o wiedzę własną lub materiały popularnonaukowe.
3. W kolejnej części nauczyciel przedstawia genezę i główne założenia ruchu feministycznego oraz metody walki o równouprawnienie kobiet w USA.
4. Uczniowie pracując w grupach zastanawiają się jak zmienił się model rodziny i rola kobiety na przestrzeni wieków i czy była to zmiana na lepsze czy gorsze ( z podaniem 2-3 argumentów). Przedstawicie grup prezentują wnioski na forum klasy.

ZAKOŃCZENIE
5. Podsumowanie wiadomości zdobytych przez uczniów w czasie lekcji. Można również zainicjować dyskusję do kwestii łamania praw kobiet we współczesnym świecie lub zlecić zadanie jako pracę domową.