TEMAT: System wartości młodego pokolenia teraz i w przeszłości
PRZEDMIOT: Godzina wychowawcza
KLASA: I, II, III
CZAS: 1, 2 lekcje

CELE LEKCJI WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

  • Porównanie wartości systemu wartości młodych pokoleń w przeszłości i obecnie
  • Znaczenie pojęć tolerancja, asertywność, patriotyzm
  • Kształtowanie postaw akceptacji odmienności
  • Kształtowanie zachowań asertywnych i postaw obywatelskich

Po zajęciach uczniowie potrafią:

  • Dostrzegać zagrożenia wynikające z ulegania wpływom skrajnych ugrupowań i ideologii
  • Rozumieć konieczność przeciwdziałania przejawom nietolerancji.
  • Rozumieć rolę asertywności w kształtowaniu własnego sytemu wartości
  • Dostrzegać znaczenie społeczeństwa obywatelskiego i role odpowiedzialności za wspólną przyszłość

FORMY PRACY
inwidualna, zbiorowa, grupowa

METODY PRACY
• rozmowa nauczająca
• praca w grupach lub w parach, indywidualna, grupowa, zbiorowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
• materiał filmowy, broszura

PRZEBIEG ZAJĘĆ

WPROWADZENIE
1. Nauczyciel pyta uczniów jakie wartości są dla nich w życiu najważniejsze a następnie wspólnie tworzą definicję sytemu wartości i zastanawiają się czym kierują się młodzi ludzie w procesie kształtowania własnego światopoglądu i jakie autorytety są dla nich ważne

ROZWINIĘCIE
2. Nauczyciel wyjaśnia znaczenie pojęć: tolerancja, asertywność, patriotyzm, społeczeństwo obywatelskie lub prosi o to uczniów. Można skorzystać z broszury- rozdział I ważne pojęcia.
3. Uczniowie w grupach zastanawiają się jakim systemem wartości kierowali się ich rówieśnicy w przeszłości i co decydowało o ich wyborze a następnie prezentują efekty swojej pracy. Najważniejsze wnioski zostają zapisane na tablicy. Następnie uczniowie zapisują obok wartości, którym kieruje się obecne pokolenie oraz pod kierunkiem nauczyciela analizują podobieństwa i różnice.
4. Wspólnie z nauczycielem uczniowie zastanawiają się na zagrożeniami wynikającymi z wyborów i motywów jakim kierują się młodzi ludzie budują swoje światopogląd. W tej części można wykorzystać filmy „ Faszyzm wczoraj i dziś” oraz „Wróg wczoraj i dziś”. Nauczyciel podkreśla jak ważna jest asertywność i krytyczne myślenie w podejmowaniu tego typ wyborów.
5. Uczniowie ponownie podzieleni na grupy zastanawiają się nad sposobami przeciwdziałania zjawisku nietolerancji. Jako jeden z aspektów może tutaj zostać poruszony problem mowy nienawiści w oparciu o rozdział XIII broszury „ 20 rekomendacji Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara o sposobach rozwiązywania problemu mowy nienawiści. Uczniowie prezentują na forum klasy swoje efekty pracy w grupach.

ZAKOŃCZENIE
6. Na zakończenie nauczyciel proponuje dyskusję na temat roli społeczeństwa obywatelskiego w kształtowaniu postaw tolerancji. Dyskusja może zostać poprzedzona projekcją filmu „Jak budować społeczeństwo obywatelskie”.