TEMAT: Dzień tolerancji i równości – szacunek względem odmienności kulturowej, religijnej i etnicznej
PRZEDMIOT: Godzina wychowawcza
KLASA: I,II,III
CZAS: 1, 2 lekcje

CELE LEKCJI WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

  • Kształtowanie postaw akceptacji i szacunku dla wszelkich odmienności kulturowych religijnych i etnicznych
  • Znaczenie pojęć tolerancja
  • Rola instytucji stojących na straży praw człowieka we współczesnym świecie

Po zajęciach uczniowie potrafią:

  • Rozumieją konieczność przeciwdziałania przejawom nietolerancji.
  • Rozumieją rolę mniejszości narodowych i etnicznych w rozwoju kultury i sztuki
  • Dostrzegają konieczność respektowania praw człowieka i propagowania równości

FORMY PRACY:
• indywidualna, zbiorowa, grupowa

METODY PRACY
• rozmowa nauczająca
• praca w grupach lub w parach, indywidualna, grupowa, zbiorowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
• materiał dźwiękowy, broszura

PRZEBIEG ZAJĘĆ

WPROWADZENIE
1. Nauczyciel wspólnie z uczniami wyjaśnia znaczenie terminu tolerancja oraz wskazuje typy postaw będące jej przeciwieństwem: ksenofobia, szowinizm, rasizm, nacjonalizm. Można w tym celu skorzystać z rozdziału I broszury „ Ważne pojęcia”

ROZWINIĘCIE
2. Nauczyciel pyta uczniów co dla nich oznacza bycie tolerancyjnym w tej części lekcji można poprosi uczniów o interpretację utworu Stanisława Soyki „Tolerancja” a następnie prosi o podanie konkretnych przykładów nietolerancji we współczesnym świecie i w Polsce.
3. Następnie uczniowie pracując w grupach zastanawiają się nad jednym przykładem tego typu zachowań, które miały miejsce w przeszłości i pojawiają się też współcześnie: antysemityzm, zachowania ksenofobiczne, nacjonalizm.
4. Nauczyciel wyjaśnia uczniom jaką rolę odgrywa historia i przywoływanie pamięci o wydarzeniach z przeszłości w kształtowaniu szacunku i zrozumienia dla odmienności
W tej części lekcji jako można wykorzystać fragmenty broszury rozdział II „ Holocaust czym jest pedagogika pamięci”, odsyłając uczniów do zapoznania się z jego treścią lub wykorzystując fragmenty tekstu na lekcji.
5. Uczniowie pracując w grupach zastanawiają się jaką rolę w dziejach polskiej kultury i sztuki odegrały lub odgrywają konkretne mniejszości narodowe, etniczne, religijne. Przytaczają nazwiska artystów, działaczy społeczny i polityczny itp.
6. Uczniowie wspólnie z nauczycielem analizują fragmenty konstytucji RP z 1997 r – rozdział prawa i obowiązki obywatelskie i zastanawiają się w jaki sposób państwo i instytucje międzynarodowe zapewniają poszanowanie tych praw.

ZAKOŃCZENIE
7. Nauczyciel prosi uczniów o zaproponowanie kilku konkretnych działań, które mogłyby wpłynąć na wzrost poziomu tolerancji wobec wszelkich odmienności w Polsce i na świecie.