TEMAT: Podziały społeczne i stygmatyzacja
PRZEDMIOT: Wiedza o społeczeństwie
KLASA: I
CZAS: 1, 2 lekcje

CELE LEKCJI WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 • powstawanie stereotypów;
 • istota procesu stygmatyzacji;
 • skutki społeczne napiętnowania; powstawanie podziału na „swoich” i „obcych"

Po zajęciach uczniowie potrafią:

 • podać przykłady stereotypów;
 • wymienić podstawowe cechy stereotypu;
 • podać przykłady pozytywnych i negatywnych stereotypów;
 • wymienić konsekwencje upowszechniania się stereotypów;
 • rozpoznać przykłady stygmatyzacji;
 • wymienić podstawowe przejawy, przyczyny i skutki funkcjonujących w społeczeństwie podziałów na swoich i obcych;
 • rozpoznać zachowania wynikające z negatywnych postaw wobec obcych;
 • wymienić sposoby przeciwdziałania negatywnym postawom społecznym;
 • wymienić przyczyny i skutki negatywnych postaw wobec obcych;
 • uzasadnić konieczność przeciwdziałania

FORMY PRACY
• indywidualna, zbiorowa, grupowa

METODY PRACY
• rozmowa nauczająca
• mapa myśli
• praca w grupach lub w parach, indywidualna, grupowa zbiorowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
• materiał filmowy, broszura, praca z tekstem

PRZEBIEG ZAJĘĆ

WPROWADZENIE
1. Nauczyciel pyta uczniów czy mogą podać przykład stereotypów, następnie wspólne z uczniami wykonuje mapę myśli do słowa „stereotyp”.

ROZWINIĘCIE
2. Uczniowie podzieleni na grupy zastanawiają się nad przyczynami powstawania stereotypów, liderzy grup przedstawiają wnioski, najważniejsze z nich zostają zapisane na tablicy.
3. Prezentacja materiału filmowego – frag. filmu biograficznego „Gandhi” 1982r. – scena w pociągu, scen na chodniku, scena z paleniem przepustek – omówienie i ustalenie wspólnie definicji i przejawy stygmatyzacji
4. Nauczyciel przedstawia uczniom mapę mniejszości narodowych w Polsce w 20-leciu miedzy wojennym i stawia pytanie o problemy wynikające z różnorodności kulturowej i etnicznej II RP, wspólnie zastanawia się z uczniami na przyczyna kształtowania się postaw niechętnych mniejszościom narodowym i podziałem na „ swoich” i „obcych” – wykorzystanie broszury. Przedstawia historyczne fakty związane z przykładami nietolerancji i wrogości wobec mniejszości etnicznych. Możliwość wykorzystania do tego celu broszury: rozdział II Czym jest narodowy radykalizm lub rozdział X Stosunki polsko – ukraińskie ksenofobia z piętnem doświadczeń. Można zlecić uczniom wcześniejsze przeczytanie fragmentów lub omówić zagadnienie na lekcji odwołując się do zawartych we fragmentach faktów.
5. Nauczyciel prosi uczniów o wskazanie współczesnych przykładów stygmatyzacji i podziału na „ swoich” i „ obcych” Możliwość wykorzystania filmu „Wróg wczoraj i dziś” do dyskusji na ten temat.

ZAKOŃCZENIE
6. Uczniowie wspólnie z nauczycielem zastanawiają się nad konsekwencją odradza się ruchów neonazistowskich, nacjonalistycznych i ksenofobii we współczesnym świecie.
7. Praca domowa: Zaproponuj kilka konkretnych działań, które mogły by posłużyć do przeciwdziałania negatywnym postawom wobec „obcych”