TEMAT: Postawy wobec mniejszości i cudzoziemców
PRZEDMIOT: Wiedza o społeczeństwie
KLASA: I
CZAS: 1, 2 lekcje

CELE LEKCJI WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

  • postawy wobec mniejszości narodowych i cudzoziemców;
  • ksenofobia i jej formy (nacjonalizm ekspansjonistyczny, szowinizm, rasizm, antysemityzm);
  • stereotypy dotyczące innych nacji funkcjonujące w polskim społeczeństwie i ich wpływ na postawy Polaków;
  • sposoby przeciwdziałania ksenofobii

Po zajęciach uczniowie potrafią:

  • przedstawić postawy społeczeństwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz wobec innych narodów (także imigrantów) obecnie i w przeszłości
  • rozpoznać przejawy ksenofobii i uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się temu zjawisku.

FORMY PRACY
• indywidualna, zbiorowa, grupowa

METODY PRACY
• rozmowa nauczająca
• praca w grupach lub w parach, indywidualna, grupowa zbiorowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
• materiał filmowy, broszura, praca z tekstem źródłowym

PRZEBIEG ZAJĘĆ

WPROWADZENIE
1. Nauczyciel w oparciu o tekst ustawy o mniejszościach narodowych zapoznaje uczniów z definicją mniejszości narodowej i etnicznej, następnie prosi uczniów o wskazanie zawartych w niej praw przysługujących obu mniejszościom ( jeśli zagadnienie zostało omówione na poprzednich zajęciach wystarczające będzie przypomnienie wyżej wymienionych informacji.

ROZWINIĘCIE
2. Nauczyciel prosi uczniów o odszukanie w słowniku pojęć lub encyklopedii definicji: nacjonalizmu, szowinizmu, rasizmu i antysemityzmu. Można w tym celu skorzystać z broszury – rozdział I Ważne pojęcia
3. Nauczyciel prosi uczniów o wskazanie postaw odpowiadających poszczególnym pojęciom w przeszłości i obecnie. Można skorzystać z informacji zawartych w broszurze np. polecając zapoznanie się uczniów z treścią rozdziału V – Romowie i pozaobozowy wymiar holokaustu, rozdział VIII Higiena ras, rozdział X stosunki polsko – ukraińskie lub zlecając wcześniej wyznaczonym grupom przygotowanie informacji w oparciu o konkretny rozdział. W tej części zajęć można skorzystać również z fragmentów filmów np. Wołyń lub Pokłosie.
4. Nauczyciel podaje uczniom definicję stereotypu i ksenofobii a następnie prosi uczniów o podanie przykładów stereotypów wobec innych nacji oraz postaw ksenofobicznych.

ZAKOŃCZENIE
5. Uczniowie podzieleni na grupy zastanawiają się nad skutecznymi metodami zapobiegania ksenofobii i swoje wnioski prezentują na forum. W przypadku baraku czasu na lekcji istniej opcja zlecenia tego zadania uczniom jako pracy domowej.