TEMAT: Łamanie praw człowieka
PRZEDMIOT: Wiedza o społeczeństwie
KLASA: I
CZAS: 1, 2 lekcje

CELE LEKCJI WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

  • Przyczyny łamania praw człowieka
  • Łamanie praw człowieka w Europie i na świecie (nacjonalizm, szowinizm, rasizm, antysemityzm, ksenofobia).
  • Sytuacje ograniczania praw człowieka obecnie i w przeszłości.

Po zajęciach uczniowie potrafią:

  • wyjaśnić przyczyny łamania praw człowieka obecnie i w przeszłości,
    wskazać metody i środki zapobiegania łamaniu praw człowieka,
    uzasadnić konieczność szanowania i respektowania praw człowieka.

FORMY PRACY
• indywidualna, zbiorowa, grupowa

METODY PRACY
• rozmowa nauczająca
• praca w grupach lub w parach, indywidualna, grupowa, zbiorowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
• materiał filmowy, broszura, praca z tekstem źródłowym

PRZEBIEG ZAJĘĆ

WPROWADZENIE
1. Nauczyciel samodzielnie lub wspólnie z uczniami przypomina istotę i genezę praw człowieka, a następnie przy pomocy tekstu konstytucji RP z 1997 r. wskazuje najważniejsze prawa obywatelskie ,nawiązujące do teorii praw człowieka.

ROZWINIĘCIE
2. Nauczyciel prosi uczniów o odszukanie w słowniku pojęć lub encyklopedii definicji: nacjonalizmu, szowinizmu, rasizmu i antysemityzmu. Można w tym celu skorzystać z broszury – rozdział I „Ważne pojęcia”.
3. Na przykładzie fragmentów filmów (do wyboru Gandhi 1982r., Kundun – życie Dalaj Lamy 1997r., Korea Północna od środka – reżim umysłu BBC) oraz w oparciu broszurę rozdział VII „Higiena ras” (uczniowie wcześniej zapoznają się z jego treścią) nauczyciel wspólnie z uczniami omawia przykłady i okoliczności łamania praw człowieka.
4. Nauczyciel wyjaśnia uczniom przyczyny łamania praw człowieka: ekonomiczne, prawne, polityczne i kulturowe.
5. Projekcja filmu szkoleniowego Amnesty International Polska „Jak walczyć o prawa człowieka”.
6. Po projekcji filmu nauczyciel prosi uczniów o pracę w grupach nad metodami przeciwdziałania łamaniu praw człowieka i zapobieganiu ich przyczynom (każda grupa zajmuje się jedną z czterech przyczyn). Istnieje opcja zlecenia zadania jako pracy domowej.

ZAKOŃCZENIE
7. Podsumowanie wiadomości zdobytych w czasie zajęć lekcyjnych lub krótka dyskusja na temat konieczności ochrony praw człowieka we współczesnym świecie.